สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 
(Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ 
  1. 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับโดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กรมการค้าภายใน กลุ่มการเจ้าหน้าที่
กรมการค้าภายใน เลขที่ 563
ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 02-507-5983-4 

ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม :  เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 ภายในเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 16 มกราคม 2563 ภายในวันทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน จำนวน 400 บาทตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน จำนวน 300 บาท
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน จำนวน 300 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคารค่าบริการทางอินเตอร์เนต จำนวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม :  สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร 
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ สำหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบเป็นต้นไป  และสามารถเข้าไป พิมพ์ใบสมัคร (ฉบับจริง)  ที่เว็บไซต์ www.dit.go.th  หัวข้อ ข่าว/ประกาศกรม "ข่าวสมัครงาน" หรือ  https://dit.thaijobjob.com
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมการค้าภายในจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 24 มกราคม 2563  ที่ปิดประกาศ ชั้น 8 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน และทางเว็บไซต์ www.dit.go.th หัวข้อ ข่าว/ประกาศกรม ?ข่าวสมัครงาน? หรือ https://dit.thaijobjob.com/
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อ  กรมการค้าภายใน กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-507-5983-4
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.